Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке, предвиђена је као нова дневна услуга у заједници, услуга свратиште за децу улице, која се, према до сада важећој одлуци, финансирала у оквиру програма унапређења социјалне заштите. Уређено је да се услуга свратишта обезбеђује деци и младима који живе или раде на улици и који добровољно затраже или пристану на ову услугу, ради пружања привремених или повремених интервенција и задовољавања тренутних потреба корисника, као и посредовања у обезбеђивању доступности других услуга у заједници, и обухвата боравак, исхрану, одржавање личне хигијене, обезбеђивање одеће и обуће, психо-социјалне подршке, едукације, посредовања у обезбеђивању доступности здравсгвених, образовних, социјалних, правних и других активносги у зависности од потреба корисника. Планирана средства за ову услугу социјалне заштите  у буџету Града Новог Сада за 2021. годину износе 11.418.000,00 динара.

На данашњој седници Савет је усвојио и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину.

Предложеним Програмом инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, планирана су средства у укупном износу од 7.500.000,00 динара, на име пројектног планирања и активности као што су, Израда графичке и нумеричке анализе просторних могућности локације и разрада могућих функционалних шема просторне организације објекта прихватилишта у циљу дефинисања претпројектних услова и захтева пројектног задатка, затим Израда геодетског снимка локације и геомеханичког елабората и Израда пројектно-техничке документације, у оквиру формулисања техничких захтева за изградњу будућег објекта прихватилишта у оквиру које се планира израда идејног решења, на основу којег се подноси захтев за издавање локацијских услова Градској управи за урбанизам и грађевинске послове као и израда АГ пројекта за грађевинску дозволу.

Прихваћени предлози одлуке упућени су Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 8. фебруар.