Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatrani su Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu i Predlog odluke kojim se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini Republike Srbije, u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele br. 925/1 površine 9.671,00m 2 , 925/2 površine 1.206,00m 2 , 3192/1 površine 7.692,00m 2 , 943 površine 1.346,00m 2 , 945 površine 3.012,00m 2 , 935/2 površine 4.133,00m 2 , 944/3, površine 1.167,00m 2 , 923/2 površine 3.249,00m 2 , 944/2 površine 5.384,00m 2 i 921/2 površine 2.304,00m 2 sve u K.O. Novi Sad ІІI, y Radnoj zoni Sever ІV y Novom Sadu.

U Godišnjem izveštaju o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu je navedeno da su za realizaciju Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, planirana sredstva u iznosu od 25.300.000 dinara iz kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinv. U izveštajnom periodu Preduzeće je, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, sprovelo postupak javne nabavke za opremu (glodalica) i tom prilikom potpisalo ugovor sa preduzećem ,,Wіrtgen Ѕrbіja“ doo Beograd, y vrednosti od 25.300.000,00 dinara bez pdv-a. Predmetno dobro je isporučeno preduzeću 25. maja 2020. godine, a Preduzeću su u izveštajnom periodu preneta sredstva iz budžeta Grada u istom iznosu, čime je Program realizovan 100% – kaže se u izveštaju.

Predloženom izmenom Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu vrši se preraspodela planiranih sredstava za finansiranje između postojećih pozicija Programa, i to tako da se ne menjaju obim i struktura prihoda i rashoda u budžetu Grada, koji se odnose na Program – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Svi predlozi su prihvaćeni i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje.