На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматрани су Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину и Предлог одлуке којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта које је у јавној својини Републике Србије, у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле бр. 925/1 површине 9.671,00м 2 , 925/2 површине 1.206,00м 2 , 3192/1 површине 7.692,00м 2 , 943 површине 1.346,00м 2 , 945 површине 3.012,00м 2 , 935/2 површине 4.133,00м 2 , 944/3, површине 1.167,00м 2 , 923/2 површине 3.249,00м 2 , 944/2 површине 5.384,00м 2 и 921/2 површине 2.304,00м 2 све у К.О. Нови Сад ІІI, y Радној зони Север ІV y Новом Саду.

У Годишњем извештају о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину је наведено да су за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, планирана средства у износу од 25.300.000 динара из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годинv. У извештајном периоду Предузеће је, у складу са законом о јавним набавкама, спровело поступак јавне набавке за опрему (глодалица) и том приликом потписало уговор са предузећем ,,Wіrtgen Ѕrbіja“ доо Београд, y вредности од 25.300.000,00 динара без пдв-а. Предметно добро је испоручено предузећу 25. маја 2020. године, а Предузећу су у извештајном периоду пренета средства из буџета Града у истом износу, чиме је Програм реализован 100% – каже се у извештају.

Предложеном изменом Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину врши се прерасподела планираних средстава за финансирање између постојећих позиција Програма, и то тако да се не мењају обим и структура прихода и расхода у буџету Града, који се односе на Програм – речено је приликом образлагања.

Сви предлози су прихваћени и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на усвајање.