Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatran je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Kako je rečeno na sednici, Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada predviđeno je da se pravo na naknadu troškova sahranjivanja obezbeđuje za: lica koja su u momentu smrti imala prebivalište na teritoriji Grada, a koja nemaju srodnike ili lica koja su bila dužna da ih izdržavaju ili se o njima staraju, ili su ta lica odbila da izvrše sahranjivanje, neidentifikovana lica i lica za koja se ne može utvrditi poslednje prebivalište, a koja su umrla, odnosno čiji su posmrtni ostaci nađeni na teritoriji Grada i socijalno ugrožena lica.

Predlogom odluke uređeno je da se pravo na naknadu troškova sahranjivanja priznaje i za mrtvorođenu decu u zdravstvenoj ustanovi i živorođenu decu koja su preminula neposredno nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi, čije majke imaju poslednje poznato prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a koje su pisanim putem odbile da izvrše preuzimanje tela i sahranjivanje. Uređeno je da će zahtev za sahranjivanje, sa potrebnom dokumentacijom, Centru za socijalni rad dostavljati zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno. Naime, za sahranjivanje u skladu sa navedenom odredbom neophodno je pribaviti potvrdu o smrti, izjavu majke da odbija da preuzme telo i izvrši sahranjivanje, izvod iz matične knjige rođenih, a za decu koja su preminula neposredno nakon rođenja, i izvod iz matične knjige umrlih – obrazloženo je povodom ove izmene.

Sredstva su planirana Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu.