На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Како је речено на седници, Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада предвиђено је да се право на накнаду трошкова сахрањивања обезбеђује за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица.

Предлогом одлуке уређено је да се право на накнаду трошкова сахрањивања признаје и за мртворођену децу у здравственој установи и живорођену децу која су преминула непосредно након рођења у здравственој установи, чије мајке имају последње познато пребивалиште на територији Града Новог Сада, а које су писаним путем одбиле да изврше преузимање тела и сахрањивање. Уређено је да ће захтев за сахрањивање, са потребном документацијом, Центру за социјални рад достављати здравствена установа у којој је дете рођено. Наиме, за сахрањивање у складу са наведеном одредбом неопходно је прибавити потврду о смрти, изјаву мајке да одбија да преузме тело и изврши сахрањивање, извод из матичне књиге рођених, а за децу која су преминула непосредно након рођења, и извод из матичне књиге умрлих – образложено је поводом ове измене.

Средства су планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.