Na sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2021. godinu.

Kako je rečeno prilikom obrazlaganja, Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2021. godinu detaljnije su sagledane mogućnosti Grada Novog Sada i definisane su strateške smernice i u skladu sa tim pripremljen je odgovarajući set mera podrške. Istovremeno, format i opseg mera jasno definiše prioritetna područja delovanja lokalnog programa i oslikava teritorijalne specifičnosti i potrebe, vodeći računa o pravilnoj klasifikaciji mera podrške ruralnog razvoja i posebnih podsticaja.

Program podrške jasno utvrđuje elemente koji definišu mere podrške, ciljeve koje treba dostići, očekivane rezultate i indikatore, a sredstva za realizaciju Programa podrške planipana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 51.996.000,00 dinara – rečeno je na sednici.

Mere predviđene Progamom podrške su Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, Organska proizvodnja – sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrola i sertifikacija i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja, Podrška mladima u ruralnim područjima, Ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla – podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda i Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju – informativne akgivnosti kao što su sajmovi, izložbe, manifestacije i studijska putovanja.