На седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину.

Како је речено приликом образлагања, Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане су стратешке смернице и у складу са тим припремљен је одговарајући сет мера подршке. Истовремено, формат и опсег мера јасно дефинише приоритетна подручја деловања локалног програма и осликава територијалне специфичности и потребе, водећи рачуна о правилној класификацији мера подршке руралног развоја и посебних подстицаја.

Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе, а средства за реализацију Програма подршке плaниpaнa су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 51.996.000,00 динара – речено је на седници.

Мере предвиђене Прогамом подршке су Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, Органска производња – садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи, контрола и сертификација и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера руралног развоја, Подршка младима у руралним подручјима, Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла – подршка за заштиту географског порекла производа и Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју – информативне акгивности као што су сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања.