Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili, Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad, Analizu poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2020. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. decembar 2020. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju rezervi Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2020. godinu, Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2021. godinu, Predlog rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele broj 107 površine 21.038 m2 K.O. Novi Sad III.

Na istoj sednici  usvojen je Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i Predlog odluke o određivanju organa nadležnog za davanje saglasnosti u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Sada.