Danas je održana XII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

2. Plan generalne regulacije centra u Veterniku

3. Plan detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

5. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Sterijinog pozorja, Novi Sad

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturnog centra „Mladost“, Futog

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Novi Sad

21. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini za period januar – decembar 2020. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2020. godinu

23. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije

24. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu

25. Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

26. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

27. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

28. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu, za period I-XII 2020. godine

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

30. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

31. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

32. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

33. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

34. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2020. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

35. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

36. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“, za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine

37. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

38. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 41/2021 od 10.03.2021. godine

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli neto dobiti utvrđene prema finansijskom izveštaju za 2010. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli neto dobiti utvrđene prema finansijskom izveštaju za 2011. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli neto dobiti utvrđene prema finansijskom izveštaju za 2012. godinu

43. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2020. godinu

44. Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2020. godini

45. Izveštaj Lokalnog ombudsmana za 2020. godinu

46. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2020. godinu

47. Odluka kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to sledećih katastarskih parcela u K.O. Novi Sad III: parcela br. 916/1 površine 7ha 67a 09m2; br. 916/4 površine 25a 50m2 i br. 916/10 površine 3ha 01a 70m2

48. Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, STR Invest DOO Beograd – Novi Beograd, privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd (MB: 21287172, PIB: 110027463), i to građevinske parcele broj: 898/7 K.O. Novi Sad III, u površini od 126.085 m2, i 923/3 K.O. Novi Sad III, u površini od 86.262 m2 obe u radnoj zoni Sever IV, u Novom Sadu

49. Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

50. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

51. Odluka o postavljenju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu

52. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu

53. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

54. Razrešenje zamenika člana i imenovanje člana i zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

55. Razrešenje i imenovanje člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe ZA NAŠ NOVI SAD – ISTINA

56. Ostavka Siniše Kresojevića na funkciju vršioca dužnosti direktora JKP „Informatika“, Novi Sad

57. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Informatika“ Novi Sad

58. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Laza Kostić“, Kovilj

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Radne grupe „Zelena stolica“

– Rešenje o izboru člana Radne grupe „Zelena stolica“

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu