Данас је одржана XII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

2. План генералне регулације центра у Ветернику

3. План детаљне регулaције блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

5. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

6. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

7. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра „Руменка“, Руменка

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад

10. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културног центра „Младост“, Футог

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

19. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

20. Решење о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Нови Сад

21. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години за период јануар – децембар 2020. године

22. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину

23. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције

24. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину

25. Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

26. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

27. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину, за период I-XII 2020. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

30. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

35. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

37. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

38. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембра 2020. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 41/2021 од 10.03.2021. године

39. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о процени вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

40. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели нето добити утврђене према финансијском извештају за 2010. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели нето добити утврђене према финансијском извештају за 2011. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели нето добити утврђене према финансијском извештају за 2012. годину

43. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину

44. Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2020. години

45. Извештај Локалног омбудсмана за 2020. годину

46. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2020. годину

47. Одлука којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то следећих катастарских парцела у К.О. Нови Сад III: парцела бр. 916/1 површине 7ха 67а 09м2; бр. 916/4 површине 25а 50м2 и бр. 916/10 површине 3ха 01а 70м2

48. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, СТР Invest DOO Beograd – Novi Beograd, привредно друштво са регистрованим пословним седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд (МБ: 21287172, ПИБ: 110027463), и то грађевинске парцеле број: 898/7 К.О. Нови Сад III, у површини од 126.085 м2, и 923/3 К.О. Нови Сад III, у површини од 86.262 м2 обе у радној зони Север IV, у Новом Саду

49. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

50. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

51. Одлука о постављењу бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду

52. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду

53. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

54. Разрешење заменика члана и именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

55. Разрешење и именовање члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе ЗА НАШ НОВИ САД – ИСТИНА

56. Оставка Синише Кресојевића на функцију вршиоца дужности директора ЈКП „Информатика“, Нови Сад

57. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

58. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Лаза Костић“, Ковиљ

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Радне групе „Зелена столица“

– Решење о избору члана Радне групе „Зелена столица“

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте академика Богољуба Станковића у Новом Саду