Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, z6og opšte epidemiološke situacije i potrebe da se neodložno stvore preduslovi za pokretanje postupka javne nabavke radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom za potrebe opremanja lokaliteta Covid bolnice na Mišeluku III, neophodno je da se kroz Program uređivanja građevinskog zemljišta obezbedi 250.000.000 dinara.

Deo planiranog iznosa u visini od 150.000.000 dinara obezbediće se iz odobrene budžetske rezerve, tako što su uveđana planirana sredstva za realizaciju Program uređivanja za 150.000.000 dinara i sada iznose 5.929.666.145,28 dinara, odnosno uvećani su Opšti prihodi i primanja iz budžeta za 150.000.000 dinara i sada iznose 2.995.424.957,80 dinara a ostali izvori prihoda ostali su nepromenjeni. Dodatnih 100.000.000 dinara obezbeđeno je u okviru već odobrenih sredstava za realizaciju Programa uređivanja, preraspodelom između planiranih pozicija. Ukupna sredstva za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu sada iznose 5.929.666.145,28 dinara.

Planirana lokacija Covid bolnice se nalazi na lokalitetu Mišeluka ІІІ. Planom detaljne regulacije Mišeluka III u Novom Sadu definisane su neophodne instalacije za potrebe infrastrukturnog opremanja lokaliteta buduće bolnice a to su: vodovodna mreža, fekalna kanalizacija, atmosferska kanalizacija, saobraćajne površine, javno osvetljenje, urbani mobilijar, jarboli i hortikulturno uređenje.

Savet je usvojio i Predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade.

Predlogom ove odluke, a imajući u vidu epidemiološku situaciju i potrebu Grada Novog Sada da obezbedi dodatne bolničke kapacitete i izgradi Covid bolnicu, predviđeno je da se otuđuje neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini Grada Novog Sada, u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele br. 4159 površine 7210m2, 4160/1 površine 6522m2, 4162/1 površine 5155m2, 4163/1 površine 2934m2, 4165/2 površine 1812m2 i 4166/3 površine 1539m2, sve u K.O. Petrovaradin, u Novom Sadu.