Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину.

Како је на данашњој седници речено, з6ог опште епидемиолошке ситуације и потребе да се неодложно створе предуслови за покретање поступка јавне набавке радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања локалитета Covid болнице на Мишелуку III, неопходно је да се кроз Програм уређивања грађевинског земљишта обезбеди 250.000.000 динара.

Део планираног износа у висини од 150.000.000 динара обезбедиће се из одобрене буџетске резерве, тако што су увеђана планирана средства за реализацију Програм уређивања за 150.000.000 динара и сада износе 5.929.666.145,28 динара, односно увећани су Општи приходи и примања из буџета за 150.000.000 динара и сада износе 2.995.424.957,80 динара а остали извори прихода остали су непромењени. Додатних 100.000.000 динара обезбеђено је у оквиру већ одобрених средстава за реализацију Програма уређивања, прерасподелом између планираних позиција. Укупна средства за финансирање Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину сада износе 5.929.666.145,28 динара.

Планирана локација Covid болнице се налази на локалитету Мишелука ІІІ. Планом детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду дефинисане су неопходне инсталације за потребе инфраструктурног опремања локалитета будуће болнице а то су: водоводна мрежа, фекална канализација, атмосферска канализација, саобраћајне површине, јавно осветљење, урбани мобилијар, јарболи и хортикултурно уређење.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде.

Предлогом ове одлуке, а имајући у виду епидемиолошку ситуацију и потребу Града Новог Сада да обезбеди додатне болничке капацитете и изгради Covid болницу, предвиђено је да се отуђује неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Града Новог Сада, у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле бр. 4159 површине 7210м2, 4160/1 површине 6522м2, 4162/1 површине 5155м2, 4163/1 површине 2934м2, 4165/2 површине 1812м2 и 4166/3 површине 1539м2, све у К.О. Петроварадин, у Новом Саду.