Danas je održana XIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

2. Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade

3. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „7. juli“

4. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu

5. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Novi Sad – u likvidaciji, broj: 07/2021 od 10. marta 2021. godine

6. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad