Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Kako je prilikom obrazlaganja rečeno, Završni račun budžeta Grada predstavlja konsolidaciju podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja 25 direktnih korisnika budžeta Grada, koji obuhvataju podatke iz knjigovodstvenih evidencija ovih korisnika i podatke iz završnih računa 62 indirektna korisnika za koje su, u budžetskom smislu, odgovorni (13 ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” Novi Sad, Turistička organizacija Grada Novog Sada i 47 mesnih zajednica). Na ovaj način izvršena konsolidacija podataka daje uvid u ukupan obim sredstava sa kojima su u protekloj godini raspolagali korisnici budžeta.

U završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu, ukupni tekući prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, utvrđeni su u iznosu od 30.437.929.963,18 dinara, a ukupni rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 26.519.880.013,06 dinara.

Uvažavajući zakonsku odredbu da “budžetski prihodi i primanja moraju biti u ravnoteži sa budžetskim rashodima i izdacima” ukupni rashodi i izdaci korisnika budžeta Grada Novog Sada, za koje su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu planirana sredstva iz budžeta u iznosu od 30.010.350.191,76 dinara sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i iz dodatnih prihoda korisnika u ukupnom iznosu od 187.141.404,68 dinara takođe sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina (ukupno 30.197.491.596,44 dinara), izvršeni su u iznosu od 26.519.880.013,06 dinara, što je 87,82% ukupno raspoređenih sredstava za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, odnosno obaveza budžeta Grada u 2020. godini – rečeno je na sednici.

Na sednici je rečeno da je na realizaciju budžeta, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani, uticalo i vanredno stanje u Republici Srbiji, koje je uvedeno 15. marta 2020. godine Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, a ukinuto 6. maja 2020. godine Odlukom o ukidanju vanrednog stanja. Za vreme vanrednog stanja Vlada Republike Srbije donela je Program ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 i podršku privredi Srbije, u skladu sa kojim je Grad Novi Sad preduzeo mere za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, koje su uzrokovale smanjenje pojedinih izvornih prihoda budžeta i promenu u strukturi budžetske potrošnje.