Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Predlogom odluke o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj odobrava se zaduživanje Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj uzimanjem kredita u iznosu od 8.000.000 evra za nabavku električnih autobusa i prateće infrastrukture za punjenje autobusa, u skladu sa Ponudom EBRD. Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u zahtevu Gradske uprave za saobraćaj i puteve za finansiranje nabavke do 10 električnih autobusa i prateće infrastrukture za punjenje autobusa i ponude Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

U Predlogu odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada predložena je izmena u delu naknade za korišćenje javnih površina u kojoj se navodi da se visina naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada za postavljanje kioska, letnjih bašti, zimskih bašti, pokretnih tezgi za izlaganje i prodaju robe i uređaja za kokice za period januar – avgust 2021. godine umanjuje za 99%.

U Predlogu odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu se kaže da sa izvršenim izmenama u planu prihoda i primanja budžeta, sredstva iz budžeta za 2021. godinu (bez suficita sredstava iz ranijih godina) iznose 29.508.600.000,00 dinara, što je za 8,7% više u odnosu na prethodni plan u iznosu od 27.138.774.796,40 dinara. Uzimajući u obzir i “suficit” sredstava budžeta iz ranijih godina, koji se prenosi u ovu godinu, u iznosu od 3.869.710.333,20 dinara, ukupna budžetska sredstva (bez dodatnih prihoda korisnika) iznose 33.378.310.333,20 dinara, što je za 15,5% više u odnosu na važeći plan od 28.889.682.065,88 dinara.

Takođe, ovim Predlogom odluke rashodi i izdaci budžeta iz svih izvora sredstava iz budžeta, uključujući i raspoređeni suficit ovih sredstava iz ranijih godina (bez rashoda i izdataka iz dodatnih prihoda korisnika), planirani su u iznosu od 33.378.310.333,20 dinara, odnosno povećani su za 4.488.628.267,32 dinara u odnosu na sredstva po važećem planu budžeta.