Članovi Saveta za sport i omladinu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu.

Kako je navedeno u Izveštaju o realizaciji Programa poslovanja ovog Preduzeća za 2020. godinu, od planiranih ukupni prihoda u visini od 586.450.000 dinara realizovano je 97,69%, dok su rashodi ostavreni u visini od 102,25% od ukupno planiranih 518.218.368 dinara. Time je Preduzeće ostvarilo dobitak u iznosu od 43.035.205,55 dinara, koji se povećava za odložene poreske prihode perioda u iznosu od 7.125.261,53 dinara (posledica različitog obračuna poreske i računovodstvene amortizacije) što daje neto dobitak u iznosu od 50.160.467,08 dinara. Po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi ostvaren je dobitak u iznosu od 752.757,33 dinara (po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava, ukidaju se revalorizacione rezerve za svako osnovno sredstvo koje je predmet rashoda ili manjka), pa je ovo preduzeće ostvarilo dobit u visini od 50.913.224,41 dinara, od čega će 50% uplatiti u korist budžeta Grada, a 50% usmeriti na pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Savet je usvojio Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.

Za relizaciju Programa investicionih aktivnosti planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu – kapitalne subvencije u iznosu od 310 miliona  dinara. Ovim sredstvima obuhvaćena je rekonstrukcija postrojenja za pripremu bazenske vode zatvorenih i otvorenog bazena u iznosu od 60 miliona dinara bez PDV-a, zatim radovi na postavljanju pneumatske hale, rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i tehnološke opreme na SC ,,Sajmište“ u iznosu od 130 miliona dinara bez PDV-a i izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta JP ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad do nivoa projekta za građevinsku dozvolu u iznosu od 120 miliona dinara sa PDV-om.

Na današnjoj sednici prihvaćena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. mart 2021. godine.

Iz ove Informacije se vidi da je JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad u ovom periodu poslovalo sa gubitkom u iznosu od 59.542 hiljade dinara, a planiran je dobitak u iznosu od 76 hiljada dinara. Epidemiološke mere su doprinele umanjenim prihodima kako po osnovu izdavanja poslovnog i reklamnog prostora, tako i po osnovu ugovorenih kulturnih i sportskih dešavanja. Zakupcima svih prostora kojima upravlja ovo Preduzeće odobren je vanredni popust za januar, februar i mart 2021. godine u visini od 50% na ugovorenu cenu zakupa poslovnog prostora.