Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници једногласно су прихватили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину.

Како је наведено у Извештају о реализацији Програма пословања овог Предузећа за 2020. годину, од планираних укупни прихода у висини од 586.450.000 динара реализовано је 97,69%, док су расходи оставрени у висини од 102,25% од укупно планираних 518.218.368 динара. Тиме је Предузеће остварило добитак у износу од 43.035.205,55 динара, који се повећава за одложене пореске приходе периода у износу од 7.125.261,53 динара (последица различитог обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације) што даје нето добитак у износу од 50.160.467,08 динара. По основу укидања ревалоризационих резерви остварен је добитак у износу од 752.757,33 динара (по основу расходовања основних средстава, укидају се ревалоризационе резерве за свако основно средство које је предмет расхода или мањка), па је ово предузеће остварило добит у висини од 50.913.224,41 динара, од чега ће 50% уплатити у корист буџета Града, а 50% усмерити на покриће губитака из ранијих година.

Савет је усвојио Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

За релизацију Програма инвестиционих активности планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину – капиталне субвенције у износу од 310 милиона  динара. Овим средствима обухваћена је реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена у износу од 60 милиона динара без ПДВ-а, затим радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ ,,Сајмиште“ у износу од 130 милиона динара без ПДВ-а и израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу у износу од 120 милиона динара са ПДВ-ом.

На данашњој седници прихваћена је и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године.

Из ове Информације се види да је ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у овом периоду пословало са губитком у износу од 59.542 хиљаде динара, а планиран је добитак у износу од 76 хиљада динара. Епидемиолошке мере су допринеле умањеним приходима како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања. Закупцима свих простора којима управља ово Предузеће одобрен је ванредни попуст за јануар, фебруар и март 2021. године у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.