Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su Predlog odluke o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu.

Kako je prilikom obrazlaganja rečeno, sredstva za investicione aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu, za izgradnju objekta prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu, planirana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu u iznosu od 7.500.000 dinara, odnosno Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada, kojom su odobrena dodatna sredstva u iznosu od 12.800.000 dinara.

Predloženom odlukom o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu, planirana su sredstva iznosu od 20.300.000,00 dinara, na ime projektnog planiranja, i to za sledeće aktivnosti: izrada geodetskog snimka lokacije i geomehaničkog elaborata, izrada grafičke i numeričke analize prostornih mogućnosti lokacije i razrada mogućih funkcionalnih šema prostorne organizacije, izrada projektno tehničke dokumentacije, ishodovanje projektnih i predprojektnih saglasnoti i projektno-tehničke dokumentacije za priključivanje na komunalnu infrastrukturu do regulacije parcele kao i izrada studije opravdanosti.