Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су Предлог одлуке о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину.

Како је приликом образлагања речено, средства за инвестиционе активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, за изградњу објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 7.500.000 динара, односно Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада, којом су одобрена додатна средства у износу од 12.800.000 динара.

Предложеном одлуком о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, планирана су средства износу од 20.300.000,00 динара, на име пројектног планирања, и то за следеће активности: израда геодетског снимка локације и геомеханичког елабората, израда графичке и нумеричке анализе просторних могућности локације и разрада могућих функционалних шема просторне организације, израда пројектно техничке документације, исходовање пројектних и предпројектних сагласноти и пројектно-техничке документације за прикључивање на комуналну инфраструктуру до регулације парцеле као и израда студије оправданости.