Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada razmatrani su Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2020. godine, Predlog odluke o podršci za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Prilikom obrazlaganja Izveštaja o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2020. godine rečeno je da je Turistička organizacija Grada Novog Sada nakon proglašenja pandemije, uspela brzo da se organizuje i pripremi veliki broj promotivnih kampanja koje su išle tokom cele godine, ali da su se tokom kampanja dešavala česta pomeranja, kao i odustajanja, usled situacije sa pandemijom koja je bila promenljiva i nepredvidiva. Iz navedenih razloga, kao i zbog sprovedenih javnih nabavki u prvom kvartalu, a za kojima je prestala potreba, došlo je do smanjenja izvršenja planiranog budžeta. Turistička organizacija Grada Novog Sada u skladu sa planom i programom u prvom kvartalu 2020. godine realizovala je sve planirane promotivne aktivnosti, poput sprovođenja kampanje putem elektronskih medija, nastupa na sajmovima kao i drugih promotivnih aktivnosti. Nakon globalno proglašene pandemije, pred kraj prvog kvartala 2020. godine, došlo je do potpunog zastoja u međunarodnim, ali i domaćim putovanjima, te je samim tim stopirana i sajamska aktivnost, dok su ostale aktivnosti na promociji morale biti obustavljene i reorganizovane u skladu sa novonastalom sityacijom.

Predlogom odluke o podršci za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada uređuje se pružanje podrške mikro i malim preduzećima i preduzetnicima radi unapređenja i poboljšanja uslova njihovog poslovanja na teritoriji Grada Novog Sada. Grad će pružati podršku mikro i malim preduzećima i preduzetnicima koji u Agenciji za privredne registre imaju registrovano sedište na teritoriji Grada Novog Sada dodelom subvencija u skladu sa ovom odlukom i finansijskim mogućnostima budžeta Grada. Subvencije će se dodeljivati kao bespovratna sredstva u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, i predstavljaju pomoć male vrednosti.