Danas je održana XV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

2. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2020. godinu

3. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu

4. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

5. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu

6. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP  „Informatika“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem JKP  „Informatika“  Novi Sad za 2020. godinu

7. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

8. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

9. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

10. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

11. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar – decembar 2020. godine

13. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar-31. mart 2021. godine

14. Odluka o zaduživanju Grada Novog Sada kod Evropske banke za obnovu i razvoj

15. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Botaničke bašte u Novom Sadu

16. Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta od posebnog značaja za Grad Novi Sad – sportskog kompleksa u Futogu

17. Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada

18. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu

19. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

20. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini

21. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu

22. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije

23. Plan generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda 110kV TS Novi Sad 3 – TS Novi Sad 4 u Novom Sadu

24. Plan generalne regulacije dela SC „Sajmište“ južno od ulice Novosadskog sajma u Novom Sadu

25. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)

26. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

27. Plan detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad – Sombor u Futogu

28. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa Dečije bolnice)

29. Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja zapadno od Državnog puta IB-12 u Novom Sadu

30. Odluka o osnivanju Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

31. Odluka o podršci za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada

32. Odluka o izmeni Odluke o izgradnji novog objekta za prihvatilište za odrasla i stara lica u Futogu

33. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada

34. Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

35. Odluka o izmeni i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

36. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada

37. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Stan“ iz Novog Sada kao javnog preduzeća za stambene usluge

38. Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2021-2030. godine

39. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

40. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

41. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

42. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

43. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

44. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

45. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu

46. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

47. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

48. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“ za 2021. godinu

49. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

50. Odluka o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu

51. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

52. Odluka o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2021. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2021. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2021. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2021. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2021. godinu

77. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2021. godinu

78. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2021. godinu

79. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2021. godinu

80. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP „Informatika“ Novi Sad

81. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

82. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

83. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

84. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

85. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

86. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

87. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

88. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

89. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine

90. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine

91. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2020. godine

92. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o načinu pokrića gubitka

93. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodine za potrebe Ustanove studentskog standarda „Studentski centar Novi Sad“, bez naknade

94. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Pejićevi Salaši – Nemanovci“

95. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Čenej“

96. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Rumenka“

97. Odluka o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu

98. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu

99. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

100. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

101. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

102. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

  1. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora JKP  „Informatika“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP  „Informatika“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste dr Petra Švarca u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za osobe sa invaliditetom

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada