Данас је одржана XV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину

3. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину

4. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину

5. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину

6. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП  „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем ЈКП  „Информатика“  Нови Сад за 2020. годину

7. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

8. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

9. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

10. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

11. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину

12. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2020. године

13. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. март 2021. године

14. Одлука о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој

15. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Ботаничке баште у Новом Саду

16. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу

17. Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада

18. Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину

19. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

20. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години

21. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину

22. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције

23. План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 4 у Новом Саду

24. План генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду

25. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110kV)

26. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

27. План детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу

28. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице)

29. Одлука о изради плана детаљне регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом Саду

30. Одлука о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

31. Одлука о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада

32. Одлука о измени Одлуке о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу

33. Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

34. Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

35. Одлука о измени и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

36. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада

37. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге

38. Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године

39. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

40. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

41. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

42. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

43. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

44. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

45. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину

46. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

47. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

48. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину

49. Одлука о Програму инвестиционих активности на збрињавању и третману зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

50. Одлука о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину

51. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

52. Одлука о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

64. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

65. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

66. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

67. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

68. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

69. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину

70. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2021. годину

71. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину

72. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину

73. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину

74. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

75. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину

76. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину

77. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину

78. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

79. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину

80. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Информатика“ Нови Сад

81. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

82. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину

83. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад o расподели добити за 2020. годину

84. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад o расподели добити за 2020. годину

85. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад o расподели добити за 2020. годину

86. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину

87. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину

88. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину

89. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године

90. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године

91. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године

92. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о начину покрића губитка

93. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Установе студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“, без накнаде

94. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Пејићеви Салаши – Немановци“

95. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Ченеј“

96. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Руменка“

97. Одлука о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду

98. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду

99. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

100. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

101. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

102. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

  1. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Апотекарске установе Нови Сад

– Решење о именовању директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о именовању директора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора ЈКП  „Информатика“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП  „Информатика“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и три члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању председника и три члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за особе са инвалидитетом

– Решење о престанку дужности директора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању директора Центра за социјални рад Града Новог Сада