Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu.

Prilikom obrazlaganja rečeno je da je poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad u 2021. godini nastavljeno u otežanim uspovima zbog blokade poslovnih računa, odnosno preteće nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti nastale iz ranijih godina.

Izmirenje neizmirenih obaveza Apotekarske ustanove Novi Sad i deblokada poslovnih računa predstavlja preduslov za nesmetano poslovanje u poslovnoj godini, te se u tom cilju, u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, nastavlja sprovođenje Odluke o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad, koju je donela Skupština Grada Novog Sada, rečeno je na sednici.

Programom rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu obuhvaćeni su Plan fizičkog obima usluga, Plan prihoda od usluga, Plan kadrova, Plan nabavke  lekova sa pozitivne liste, Plan nabavke medicinsko tehničkih pomagala, Plan nabavke potrošnog materijala, Plan usluga, Finansijski plan i Plan racionalizacije.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu prihvaćen je većinom glasova i biće upućen na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.