Danas je održana XVI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije poslovanja duž Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet severno od Ulice Moše Pijade)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 42-44)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet u Ulici vukovarskoj)

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Starog Majura u Petrovaradinu

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici

11. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ulaznog pravca duž puta Novi Sad – Rumenka (lokalitet na parcelama br. 4153, 4154 i 4155 KO Rumenka)

12. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Radničke i Stražilovske)

13. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

14. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad

15. Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, CTP Invest DOO Beograd – Novi Beograd, privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd (MB: 21287172, PIB: 110027463), i to građevinske parcele broj: 898/7  K.O.Novi Sad III, u površini od 126.085m2, u radnoj zoni Sever IV, u Novom Sadu

16. Odluka kojom se predlaže otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele broj 1217 K.O. Petrovaradin, površine 1160m2

17. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2020. godinu

19. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Petrovaradin“

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu

22. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu

23. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

24. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

25. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu

26. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

27. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2020. godinu

28. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu

29. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu

30. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2020. godinu

31. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2020. godinu

32. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2020. godinu

33. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2020. godinu

34. Izveštaj o radu i poslovanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu

35. Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu

36. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

37. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad