Данас је одржана XVI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. План генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду

2. План детаљне регулације Шумица у Новом Саду

3. План детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.)

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Јована Цвијића број 38)

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од Улице Моше Пијаде)

7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр. 42-44)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици вуковарској)

9. Одлука о изради плана детаљне регулације Старог Мајура у Петроварадину

10. Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици

11. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад – Руменка (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155 КО Руменка)

12. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет на углу улица Радничке и Стражиловске)

13. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

14. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад

15. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, CTP Invest DOO Beograd – Novi Beograd, привредно друштвo са регистрованим пословним седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64a, Нови Београд (МБ: 21287172, ПИБ: 110027463), и то грађевинске парцелe број: 898/7  K.O.Нови Сад III, у површини од 126.085м2, у радној зони Север IV, у Новом Саду

16. Одлука којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле број 1217 К.О. Петроварадин, површине 1160m2

17. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину

19. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Петроварадин“

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину

21. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину

22. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

23. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

24. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

25. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину

26. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

27. Извештај о раду и пословању „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2020. годину

28. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину

29. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2020. годину

30. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2020. годину

31. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2020. годину

32. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2020. годину

33. Извештај о раду и пословању Културног центра „Руменка“, Руменка за 2020. годину

34. Извештај о раду и пословању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину

35. Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду

36. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

37. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад