Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici su na današnjoj sednici usvojili Predlog odluke o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada.

U Osnovnoj odredbi ovog Predloga odluke utvrđeno je da se tom odlukom uređuju uslovi i način rešavanja stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada, davanjem u zakup na određeno vreme od 10 godina, stanova koji se nalaze u višeporodičnoj stambenoj zgradi, izgrađenoj sredstvima obezbeđenim programom uređivanja građevinskog zemnjišta, na parceli broj 730/36 k.o. Novi Sad ІV, y Ulici Stanoja Stanojevića broj 15, u Novom Sadu.

Istim Predlogom odluke između ostalog, utvrđeni su uslovi za rešavanje stambenih potreba i propisano da pravo na rešavanje stambenih potreba imaju ratni vojni invalidi iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, kao i ratni vojni invalidi u vezi sa učestvovanjem u ratu od 24. marta do 26. juna 1999. godine, i članovi porodica palih boraca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine, i u vezi sa učestvovanjem u ratu od 24. marta do 26. juna 1999. godine, kojima je, po tom osnovu, utvrđeno pravo na porodičnu invalidninu. Ova lica mogu da ostvare pravo na rešavanje stambene potrebe ukoliko ispunjavaju uslove propisane Odlukom, među kojima i uslov da nisu uključeni u integracioni ili povratnički program koji sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije, kao i da nemaju nepokretnu imovinu na teritoriji Republike Srbije ili van nje kojom bi mogli da reše svoju stambenu potrebu.

Na današnjoj sednici Savet je prihvatio Predlog odluke o izmeni Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave.

Ovim Predlogom odluke uređeno je, između ostalog, da ukoliko je učenik dete samohranog roditenja, ostvaruje pravo na naknadu dela troškova međumesnog prevoza u visini od 80% od cene prevoza. Precizirani su uslovi u pogledu Dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za ostvarivanje prava, a koja se odnosi na dokazivanje samohranosti, dok su za realizaciju ove odluke, u 2021. godini, planirana sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada. za 2021. godinu.

Savet je usvojio i Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje dva nova objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, namenjena za pružanje usluga socijalne zaštite.

Kako stoji u obrazloženju ovog Predloga odluke, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu obratio se Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, sa molbom za obezbeđivanje sredstava za finansiranje izgradnje dva nova objekta socijalne zaštite namenjena za pružanje usluga socijalne zaštite, imajući u vidu da se usluge kao što su prihvatilišta za decu i mlade, dnevni boravak za decu i mlade u riziku i druge usluge socijalne zaštite koje realizuje Centar za socijalni rad, pružaju u neuslovnim objektima.

Sredstva za izgradnju novih objekata, kao i sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije obezbeđuju se u budžetu Grada Novog Sada, u skladu sa posebnim programom koji donosi Skupština Grada Novog Sada.