Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици су на данашњој седници усвојили Предлог одлуке о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада.

У Основној одредби овог Предлога одлуке утврђено је да се том одлуком уређују услови и начин решавања стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада, давањем у закуп на одређено време од 10 година, станова који се налазе у вишепородичној стамбеној згради, изграђеној средствима обезбеђеним програмом уређивања грађевинског земњишта, на парцели број 730/36 к.о. Нови Сад ІV, y Улици Станоја Станојевића број 15, у Новом Саду.

Истим Предлогом одлуке између осталог, утврђени су услови за решавање стамбених потреба и прописано да право на решавање стамбених потреба имају ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и ратни војни инвалиди у вези са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, и чланови породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, и у вези са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, којима је, по том основу, утврђено право на породичну инвалиднину. Ова лица могу да остваре право на решавање стамбене потребе уколико испуњавају услове прописане Одлуком, међу којима и услов да нису укључени у интеграциони или повратнички програм који спроводи Комесаријат за избеглице и миграције, као и да немају непокретну имовину на територији Републике Србије или ван ње којом би могли да реше своју стамбену потребу.

На данашњој седници Савет је прихватио Предлог одлуке о измени Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе.

Овим Предлогом одлуке уређено је, између осталог, да уколико је ученик дете самохраног родитења, остварује право на накнаду дела трошкова међумесног превоза у висини од 80% од цене превоза. Прецизирани су услови у погледу Документације која се подноси уз захтев за остваривање права, а која се односи на доказивање самохраности, док су за реализацију ове одлуке, у 2021. години, планирана средства Одлуком о буџету Града Новог Сада. за 2021. годину.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуга социјалне заштите.

Како стоји у образложењу овог Предлога одлуке, Градској управи за социјалну и дечију заштиту обратио се Центар за социјални рад Града Новог Сада, са молбом за обезбеђивање средстава за финансирање изградње два нова објекта социјалне заштите намењена за пружање услуга социјалне заштите, имајући у виду да се услуге као што су прихватилишта за децу и младе, дневни боравак за децу и младе у ризику и друге услуге социјалне заштите које реализује Центар за социјални рад, пружају у неусловним објектима.

Средства за изградњу нових објеката, као и средства за израду пројектно-техничке документације обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, у складу са посебним програмом који доноси Скупштина Града Новог Сада.