Članovi Saveta za kulturu i informisanje su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad.

Ovim predlozima rešenja predviđeno je da se u Statutu oba kulturna centra dodaje novi član, kojim se predviđa uključenje kulturna centra u programsku platformu ,,Mreža kulturnih stanica“. Inovativni model povezivanja kulturnih ustanova i organizacija pod nazivom „Mreža kulturnih stanica“, nastao je u procesu implementacije Projekta ,,Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ sa tendencijom da postane održivi model koji doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u kulturi, u smislu stvaranja uslova za slobodan protok i razmenu kulturnih izraza i sadržaja, obezbeđivanja uslova za dostupnost kulturnih sadržaja, kao i podsticanja inovativnosti i kreativnosti u kulturi.

Takođe, istim odlukama uređeno je da je, kao uslov za kandidate za direktore ovih kulturnih ustanova, potrebno visoko obrazovanje iz oblasti: istorijske, arheološke i klasične nauke, filološke nauke, kulturološke nauke i komunikologija, nauke o umetnostima, sociološke nauke, pedagoške i andragoške nauke, pravne nauke, ekonomske nauke ili menadžment i biznis, na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine, odnosno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno ovom izmenom izvršeno je proširenje u oblastima predviđenog stečenog visokog obrazovanja.