Чланови Савета за културу и информисање су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Културног центра „Руменка“, Руменка и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад.

Овим предлозима решења предвиђено је да се у Статуту оба културна центра додаје нови члан, којим се предвиђа укључење културна центра у програмску платформу ,,Мрежа културних станица“. Иновативни модел повезивања културних установа и организација под називом „Мрежа културних станица“, настао је у процесу имплементације Пројекта ,,Нови Сад – Европска престоница културе“ са тенденцијом да постане одрживи модел који доприноси остваривању општег интереса у култури, у смислу стварања услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја, обезбеђивања услова за доступност културних садржаја, као и подстицања иновативности и креативности у култури.

Такође, истим одлукама уређено је да је, као услов за кандидатe за директорe ових културних установа, потребно високо образовање из области: историјске, археолошке и класичне науке, филолошке науке, културолошке науке и комуникологија, науке о уметностима, социолошке науке, педагошке и андрагошке науке, правне науке, економске науке или менаџмент и бизнис, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, односно на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 7. октобра 2017. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно овом изменом извршено је проширење у областима предвиђеног стеченог високог образовања.