Članovi Saveta za sport i omladinu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2021. godine.

Kako je navedeno u ovom Izveštaju, Programom investicionih aktivnosti Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina Novi Sad za 2021. godinu planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 310 miliona dinara za kapitalne subvencije. Od ovog iznosa, 190 miliona dinara predviđeno je za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode bazena i radova na postavljanju pneumatske hale na SC „Sajmište“, a 120 miliona dinara za izradu projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta ovog Preduzeća. Sve pozicije iz Programa vezane za postupke javnih nabavki i potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima realizovaće se u drugoj polovini 2021. godine.

Na današnjoj sednici usvojena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2021. godine.

U posmatranom periodu Javno preduzeće “Sportski i poslovni centar Vojvodina“, ostvarilo je ukupno 157.467.105,08 dinara prihoda, od čega 98,70% prihoda čine poslovni prihodi – prihodi od sportskih delatnosti i prihodi od zakupa poslovnog prostora. U pogledu ostvarenih rashoda za posmatrani period od ukupnih rashoda koji iznose 258.811.388,45 dinara, dominantne čine poslovni rashodi 98,55%, a od kojih svake godine najznačajni udeo imaju troškovi zarada i naknada, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije, pa je ovo Preduzeće ostvarilo gubitak od 101.344.283,37 dinara.

Savet je prihvatio i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je dodatnih 50.000.000,00 dinara iz budžeta Grada Novog Sada i 2.801.472,00 dinara iz budžeta AP Vojvodine. Od toga je Iznos od 27.000.000,00 dinara namenjen za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode malog bazena, iznos od 23.000.000,00 dinara predviđen je za nabavku platformi i startnih blokova za olimpijski bazen, a iznos od 2.801.472,00 dinara utrošio bi se na radove koji obuhvataju kompletnu zamenu postojeće i izgradnju nove podloge na otvorenom košarkaškom terenu SC „Sajmište“.

Članovi Saveta usvojili su i Predlog odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.

Ovim Predlogom odluke planirana su sredstva u budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 94.000.000,00 dinara iz tekućih subvencija budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu i to, iznos od 44.000.000,00 dinara je predviđen za zarade i ostale naknade prema zaposlenima, 20.000.000,00 dinara su obaveze po redovnim računima za električnu energiju za 2021. godinu prema JP EPS i 30.000.000,00 dinara su obaveze po redovnim računima za grejanje za 2021. godinu prema JKP ,,Novosadska toplana“ Novi Sad.

Na današnjoj sednici usvojen je i zajedno sa ostalim predlozima, informacijom i izveštejem upućen na dalje razmatranje Skupštini Grada Novog Sada, i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.