Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници једногласно су прихватили Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2021. године.

Како је наведено у овом Извештају, Програмом инвестиционих активности Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад за 2021. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 310 милиона динара за капиталне субвенције. Од овог износа, 190 милиона динара предвиђено је за реконструкцију постројења за припрему базенске воде базена и радова на постављању пнеуматске хале на СЦ „Сајмиште“, а 120 милиона динара за израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта овог Предузећа. Све позиције из Програма везане за поступке јавних набавки и потписивање уговора са одабраним понуђачима реализоваће се у другој половини 2021. године.

На данашњој седници усвојена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2021. године.

У посматраном периоду Јавно предузеће “Спортски и пословни центар Војводина“, остварило је укупно 157.467.105,08 динара прихода, од чега 98,70% прихода чине пословни приходи – приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора. У погледу остварених расхода за посматрани период од укупних расхода који износе 258.811.388,45 динара, доминантне чине пословни расходи 98,55%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације, па је ово Предузеће остварило губитак од 101.344.283,37 динара.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Овим Предлогом одлуке предвиђено је додатних 50.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 2.801.472,00 динара из буџета АП Војводине. Од тога је Износ од 27.000.000,00 динара намењен за реконструкцију постројења за припрему базенске воде малог базена, износ од 23.000.000,00 динара предвиђен је за набавку платформи и стартних блокова за олимпијски базен, а износ од 2.801.472,00 динара утрошио би се на радове који обухватају комплетну замену постојеће и изградњу нове подлоге на отвореном кошаркашком терену СЦ „Сајмиште“.

Чланови Савета усвојили су и Предлог oдлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Овим Предлогом одлуке планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у укупном износу од 94.000.000,00 динара из текућих субвенција буџета Града Новог Сада за 2021. годину и то, износ од 44.000.000,00 динара је предвиђен за зараде и остале накнаде према запосленима, 20.000.000,00 динара су обавезе по редовним рачунима за електричну енергију за 2021. годину према ЈП ЕПС и 30.000.000,00 динара су обавезе по редовним рачунима за грејање за 2021. годину према ЈКП ,,Новосадска топлана“ Нови Сад.

На данашњој седници усвојен је и заједно са осталим предлозима, информацијом и извештејем упућен на даље разматрање Скупштини Града Новог Сада, и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.