Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, Predlog odluke o izmeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada  putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad, a za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, na Vidivdanskom naselju u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu za 2021. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini za period januar – jun 2021. godine i Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“,  Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2021. godine.

Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaji o realizaciji Programa ivesticionih aktivnosti javno kumunalnih preduzeća Novog Sada za period januar – jun 2021. godine i to, „Parking servisa“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Čistoće“, „Gradskog zelenila“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“ i Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

Savet je prihvatio i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period  01. januar – 30. jun 2021. godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2021. godinu, i Predlog odluke o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad.

Jednoglasno su prihvaćeni predlozi Odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga za 2021. godinu za,  „Gradsko zelenilo“ ,„Čistoću“, „Lisje“, „Vodovod i kanalizaciju“, „Tržnicu“, kao i za Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“.

Usvojen je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini i Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarske parcele broj: 7/9 K.O. Novi Sad III, površine 1225 m2.

Članovi Saveta prihvatili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Informatike“, „Čistoće“, „Lisja“, „Tržnice“, „Gradskog zelenila“, „Stana“, „Puta“ i Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

Prihvaćeni izveštaji, informacija i predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će raspravljati odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za utorak, 19. oktobar.