Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar -30. septembar 2021. godine.

Kako je u ovoj Informaciji navedeno, većina javno komunalnih preduzeća iz delokruga Gradske uprave za komunalne poslove je u trećem kvartalu 2021. godine poslovala u skladu sa usvojenim Programima poslovanja. I pored vanrednih okolnosti koje su nastale usled pandemije virusa COVID-19, nije bilo prekida u obavljanju komunapne delatnosti za koje su navedena preduzeća i osnovana i na taj način su zadovoljene potrebe građana. Novosadska javno komunalna preduzeća „Čistoća“, ,,Lisje“, ,,Zoohigijena i Veterina Novi Sad“, ,,Informatika“, „Novosadska toplana“, ,,Gradsko zelenilo“ i Javno komunalno preduzeće za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ su u periodu januar – septembar 2021. godine ostvarili pozitivan finansijski rezultat. U istom periodu Javno komunalno preduzeće ,,Tržnica“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad ostvarila su negativan finansijski rezultat.

Na današnjoj sednici usvojen je i Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije za puteve „Put“ u Novom Sadu kao javnog komunalnog preduzeća, Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za period januar – jun 2021. godine, Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, „CTP Invest“ DOO Beograd – Novi Beograd,  privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, (MB:21287172, PIB:110027463) i to građevinske parcele broj: 923/3 K.O. Novi Sad III, u površini od 86.262 m2, radna zona Sever IV, u Novom Sadu i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad.

Prihvaćeni izveštaji, predlozi i informacija upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.