Članovi Komsije za rodnu ravnopravnost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog rešenja o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Izradi Predloga rešenja o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada pristupilo se radi usklađivanja sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, kojim je propisano da se u jedinici lokalne samouprave obrazuju tela za rodnu ravnopravnost i to Komisija za rodnu ravnopravnost u skupštini jedinice lokalne samouprave, kao stalno radno telo skupštine, koje čine odbornici, a sve akte koji se upućuju skupštini razmatra iz rodne perspektive i Savet za rodnu ravnopravnost u organima uprave jedinice lokalne samouprave, a čine ga imenovana ili postavljena lica, predstavnici ustanova, organa i organizacija u oblastima značajnim za rodnu ravnopravnost.

Prema Predlogu, Savet za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada ima predsednika, zamenika predsednika i 11 članova, od kojik je najmanje 40 odsto pripadnika pola koji je manje zastupljen. Savet čine imenovana i postavlena lica u organima Grada Novog Sada, predstavnidži ustanova i organizacija čija je nadležnost i delatnost od značaja za afirmaciju principa rodne ravnopravnosti i politike jednakik mogućnosti u Gradu, sprečavanja diskriminacije i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koja se u svom radu bave unapređenjem rodne ravnopravnosti.

Prema Predlogu, Gradsko veće Grada Novog Sada imenuje predsednika, zamenika predsednika i članove Saveta i donosi akt o imenovanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost. Savet prati primenu propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti, predlaže donošenje akata iz nadležnosti Grada u cilju ostvarivanja rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti, predlaže i preduzima mere i aktivnosti koje doprinose unapređenju rodne ravnopravnosti, prati stanje u oblasti javnih politika i podstiče primenu ravnomerne zastupljenosti lolova na mestima odlučivanja u Gradu, prati primenu utvrđenih standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti, sarađuje sa drugim radnim telima u organima Grada po pitanjima iz njihove nadležnosti, a koje se odnose na rodnu ravnopravnost i inicira održavanje zajedničkih sednica, podstiče saradnju organa Grada sa udruženjima građana, asocijacijama gradova i opnjtina, drugim gradovima i opštinama i organima Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije u sprovođenju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosti i obavlja i druge poslove koje se odnose na ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

O prihvaćenom predlogu raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.