Чланови Комсије за родну равноправност прихватили су на данашњој седници Предлог решења о образовању Савета за родну равноправност Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Изради Предлога решења о образовању Савета за родну равноправност Града Новог Сада приступило се ради усклађивања са Законом о родној равноправности, којим је прописано да се у јединици локалне самоуправе образују тела за родну равноправност и то Комисија за родну равноправност у скупштини јединице локалне самоуправе, као стално радно тело скупштине, које чине одборници, а све акте који се упућују скупштини разматра из родне перспективе и Савет за родну равноправност у органима управе јединице локалне самоуправе, а чине га именована или постављена лица, представници установа, органа и организација у областима значајним за родну равноправност.

Према Предлогу, Савет за родну равноправност Града Новог Сада има председника, заменика председника и 11 чланова, од којик је најмање 40 одсто припадника пола који је мање заступљен. Савет чине именована и поставлена лица у органима Града Новог Сада, представниџи установа и организација чија је надлежност и делатност од значаја за афирмацију принципа родне равноправности и политике једнакик могућности у Граду, спречавања дискриминације и сузбијање родно заснованог насиља, као и представници организација цивилног друштва која се у свом раду баве унапређењем родне равноправности.

Према Предлогу, Градско веће Града Новог Сада именује председника, заменика председника и чланове Савета и доноси акт о именовању лица задуженог за родну равноправност. Савет прати примену прописа из области родне равноправности, предлаже доношење аката из надлежности Града у циљу остваривања родне равноправности и политике једнаких могућности, предлаже и предузима мере и активности које доприносе унапређењу родне равноправности, прати стање у области јавних политика и подстиче примену равномерне заступљености лолова на местима одлучивања у Граду, прати примену утврђених стандарда из области родне равноправности, сарађује са другим радним телима у органима Града по питањима из њихове надлежности, а које се односе на родну равноправност и иницира одржавање заједничких седница, подстиче сарадњу органа Града са удружењима грађана, асоцијацијама градова и опњтина, другим градовима и општинама и органима Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије у спровођењу активности у областима родне равноправности и обавља и друге послове које се односе на остваривање родне равноправности.

О прихваћеном предлогу расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.