Članice i članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu, odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta. Takođe, uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta. Kako je objašnjeno, budžet se utvrđuje u iznosu od 35.865.974.922,05 dinara.

Predloženi iznos budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu raspoređen je na rashodnoj strani po svim korisnicima budžeta, u skladu sa Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada, odnosno prema važećem broju direktnih korisnika, kao i njihovim iskazanim potrebama u predlogu finansijskog plana, usaglašenim sa finansijskim mogućnostima budžeta.