Чланице и чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2022. годину, односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета. Такође, уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Новог Сада и овлашћења извршних органа и Скупштине Града Новог Сада у поступку извршења буџета, коришћење наменских прихода и примања, управљање финансијском имовином, као и друга питања битна за извршавање буџета. Како је објашњено, буџет се утврђује у износу од 35.865.974.922,05 динара.

Предложени износ буџета Града Новог Сада за 2022. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада, односно према важећем броју директних корисника, као и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.