Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini, Predlog programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu – tekuće subvencije i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu.

Na današnjoj sednici usvojeni su predlozi odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2022. godinu i to, „Gradskog zelenila“, „Lisja“, „Čistoće“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, „Tržnice“, „Puta“, „Parking servisa“ kao i Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

Savet je usvojio Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2022. godinu, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Usvojeni su i sa ostalim predlozima upućeni Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2022. godini, kao i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad.