Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije prihvaćen je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Ovim predlogom odluke predviđeno je da se za eksternu reviziju završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu izabere, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke i uz saglasnost državne revizorske institucije, lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, ukoliko Grad Novi Sad nije obuhvaćen programom revizije državne revizorske institucije za 2022. godinu.

Prema Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, ova institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu početka i trajanja revizije, a samu reviziju finansijskih izveštaja obavlja na osnovu godišnjeg programa revizije, koji je dužna da usvoji pre kraja godine za narednu kalendarsku godinu, a koji obavezno, svake godine, obuhvata i odgovarajući broj jedinica lokalne samouprave čiji će budžeti biti obuhvaćeni revizijom. S obzirom da nije poznat program rada državne revizorske institucije za 2022. godinu, predlogom odluke se predlaže da Skupština Grada Novog Sada donese Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu, kako bi se blagovremeno pristupilo pribavljanju saglasnosti državne revizorske institucije za angažovanje eksterne revizorske organizacije, a potom i postupku izbora revizorske organizacije, objašnjeno je na sednici.