На данашњој седници Савета за буџет и финансије прихваћен је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2021. годину.

Овим предлогом одлуке предвиђено је да се за екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2021. годину изабере, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и уз сагласност државне ревизорске институције, лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уколико Град Нови Сад није обухваћен програмом ревизије државне ревизорске институције за 2022. годину.

Према Закону о државној ревизорској институцији, ова институција самостално одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, времену почетка и трајања ревизије, а саму ревизију финансијских извештаја обавља на основу годишњег програма ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну календарску годину, а који обавезно, сваке године, обухвата и одговарајући број јединица локалне самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом. С обзиром да није познат програм рада државне ревизорске институције за 2022. годину, предлогом одлуке се предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2021. годину, како би се благовремено приступило прибављању сагласности државне ревизорске институције за ангажовање екстерне ревизорске организације, а потом и поступку избора ревизорске организације, објашњено је на седници.