Na sednici Saveta za osobe sa invaliditetom koja je održana danas, razmatran je i prihvaćen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Predlogom odluke, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, precizirane su odredbe koje se odnose na pružanje usluge smeštaja u prihvatilište. Uređeno je da se ova yclyga obezbeđuje: deci i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja, žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima; deci, mladima i odraslim žrtvama nasilja u porodici; deci i mladima koji se nalaze u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama; i odraslim i starim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima. Uređeno je da smeštaj u prihvatilište traje do utvrđivanja odgovarajućeg oblika zaštite, a najduže šest meseci.

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, smeštaj u prihvatilište obezbeđuje se u Prihvatilištu ,,Sigurna dečija kuća“ i Prihvatilištu ,,Sigurna ženska kuća“ kao organizacionim jedinicama Centra za socijalni rad, i Prihvatilištu za odrasla i stara lica pri Gerontološkom centru ,,Novi Sad“.

Predlogom odluke predviđena je, kao nova usluga, smeštaj u Prihvatilište za decu i mlade koji se nalaze u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama, s obzirom da je u Gradu u dužem vremenskom periodu izražena potreba za pružanjem odgovarajućih tretmana deci i mladima koji se nalaze u rizičnim situacijama, a potreban im je privremeni smeštaj i procena potreba radi upućivanja na korišćenje drugih usluga. S obzirom da je usluga smeštaja u Prihvatilište za decu ,,Sigurna dečija kuća“ namenjena, pre svega, deci i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja, žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima, usluga smeštaja u prihvatilište za decu i mlade u riziku pružaće se u novoizgrađenom objektu Prihvatilišta na Klisi, kao organizacionoj jedinici Centra za socijalni rad, kada se za to steknu uslovi – objašnjeno je na sednici. Pored usluge smeštaja, u ovom prihvatilištu bi se pružale i usluge intenzivne podrške porodici kroz edukativni i savetodavni rad, koje bi prethodile povratku deteta u biološku porodicu nakon završenog tretmana resocijalizacije. Planirana je i konstantna edukacija roditelja dece adolescentnog uzrasta, dece i mladih koji imaju razvojne teškoće i edukativni program za roditelje dece predškolskog uzrasta u skladu sa principima podsticajnog roditeljstva.

Takođe, Predlogom odluke je propisano da, u cilju obezbeđivanja sredstava za lečenje dece i mladih koji su oboleli od retkih bolesti koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje, Gradsko veće može da donese akt o uplati sredstava Budžetskom fondu za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, kojim se utvrđuje visina pomoći, a sredstva bi se prenosila u skladu sa ugovorom između Grada i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.