На седници Савета за особе са инвалидитетом која је одржана данас, разматран је и прихваћен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Предлогом одлуке, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, прецизиране су одредбе које се односе на пружање услуге смештаја у прихватилиште. Уређено је да се ова ycлyгa обезбеђује: деци и младима без адекватног родитељског старања, жртвама злостављања, занемаривања и трговине људима; деци, младима и одраслим жртвама насиља у породици; деци и младима који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама; и одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима. Уређено је да смештај у прихватилиште траје до утврђивања одговарајућег облика заштите, а најдуже шест месеци.

У складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, смештај у прихватилиште обезбеђује се у Прихватилишту ,,Сигурна дечија кућа“ и Прихватилишту ,,Сигурна женска кућа“ као организационим јединицама Центра за социјални рад, и Прихватилишту за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру ,,Нови Сад“.

Предлогом одлуке предвиђена је, као нова услуга, смештај у Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама, с обзиром да је у Граду у дужем временском периоду изражена потреба за пружањем одговарајућих третмана деци и младима који се налазе у ризичним ситуацијама, а потребан им је привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга. С обзиром да је услуга смештаја у Прихватилиште за децу ,,Сигурна дечија кућа“ намењена, пре свега, деци и младима без адекватног родитељског старања, жртвама злостављања, занемаривања и трговине људима, услуга смештаја у прихватилиште за децу и младе у ризику пружаће се у новоизграђеном објекту Прихватилишта на Kлиси, као организационој јединици Центра за социјални рад, када се за то стекну услови – објашњено је на седници. Поред услуге смештаја, у овом прихватилишту би се пружале и услуге интензивне подршке породици кроз едукативни и саветодавни рад, које би претходиле повратку детета у биолошку породицу након завршеног третмана ресоцијализације. Планирана је и константна едукација родитеља деце адолесцентног узраста, деце и младих који имају развојне тешкоће и едукативни програм за родитеље деце предшколског узраста у складу са принципима подстицајног родитељства.

Такође, Предлогом одлуке је прописано да, у циљу обезбеђивања средстава за лечење деце и младих који су оболели од ретких болести које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење, Градско веће може да донесе акт о уплати средстава Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, којим се утврђује висина помоћи, а средства би се преносила у складу са уговором између Града и министарства надлежног за послове здравља.