Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatrani su Predlog lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2022. godinu i Predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Međusektorskog radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece na teritoriji Grada Novog Sada.

Donošenje Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021 – 2022. godine inicirala je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, a Nacrt je izradio Tim za unapređenje položaja Roma i Romkinja, uz stručnu pomoć eksperata Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu.

Izrada Nacrta lokalnog akcionog plana realizovana je u okviru projekta ,,Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, faza 3, koji se finansira sredstvima donacije Švajcarske konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Novom Sadu za period 2021-2022. godine definišu se osnovni pravci delovanja Grada Novog Sada u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, kao i konkretne mere i aktivnosti kojima se nastoji poboljšati položaj i kvalitet života pripadnika romske zajednice, uz jasne mehanizme pomoću kojih se može pratiti ostvarivanje postavljenih ciljeva, i to u oblasti: obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite.