На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматрани су Предлог локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину и Предлог решења о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада.

Доношење Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021 – 2022. године иницирала је Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а Нацрт је израдио Тим за унапређење положаја Рома и Ромкиња, уз стручну помоћ експерата Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту.

Израда Нацрта локалног акционог плана реализована је у оквиру пројекта ,,Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3, који се финансира средствима донације Швајцарске конфедерације путем Швајцарске агенције за развој и сарадњу – речено је приликом образлагања.

Локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године дефинишу се основни правци деловања Града Новог Сада у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати положај и квалитет живота припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање постављених циљева, и то у области: образовања, становања, запошљавања, здравствене заштите и социјалне заштите.