Na sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada koja je održana danas, razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Novog Sada, izvršeno je usklađivanje odredbi Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Novog Sada, sa odredbama Zakona o turizmu.

Između ostalog, utvrđeno je da Turistička organizacija obavlja i poslove u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti, kao i druge aktivnosti u skladu sa Zakonom, da Upravni odbor Turističke organizacije Grada Novog Sada, pored poslova utvrđenih Zakonom i Statutom Turističke organizacije obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom – rečeno je na sednici.