Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada.

Sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.222.297.548,11 dinara. Izvori finansiranja su opšti prihodi i primanja budžeta u ukupnom iznosu od 771.627.977,50 dinara, zatim transferi od drugih nivoa vlasti u ukupnom iznosu od 142.000.000,00 dinara, neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 22.223.091,80 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 141.066.536,48 dinara i neraspoređeni višak nrihoda i primanja iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 145.379.942,33 dinara.

Na današnjoj sednici članovi Saveta su prihvatili i uputili Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i  Predlog plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu, kao i Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Branislava Borote broj 9, Grbić Ljiljani iz Novog Sada.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za četvrtak, 23. decembar.