Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада.

Средства за реализацију овог Програма планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 1.222.297.548,11 динара. Извори финансирања су општи приходи и примања буџета у укупном износу од 771.627.977,50 динара, затим трансфери од других нивоа власти у укупном износу од 142.000.000,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 22.223.091,80 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 141.066.536,48 динара и нераспоређени вишак nрихода и примања из ранијих година у укупном износу од 145.379.942,33 динара.

На данашњој седници чланови Савета су прихватили и упутили Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и  Предлог плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду, као и Предлог решења о отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Бранислава Бороте број 9, Грбић Љиљани из Новог Сада.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за четвртак, 23. децембар.