Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatran je Predlog odluke o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2022. godinu.

Kako je rečeno, nakon donošenja Zakona o javnom zdravlju, kao i podzakonskih akata koji bpiže uređuju realizaciju i nosioce aktivnosti u oblasti delovanja javnog zdravlja, stvorili su se uslovi za programsko finansiranje ovih aktivnosti, što je potvrdila i Državna revizorska institucija kojoj se Gradska uprava za zdravstvo obratila za mišljenje. Predlog programa, koji je Gradskoj upravi za zdravstvo, dostavio Institut za javno zdravlje Vojvodine sadrži cilj programa, zakonsku i stručnu osnovu za sprovođenje programa, opis aktivnosti na sprovođenju programa, plan aktivnosti na realizaciji programa, vreme i postupak izvršenja programa i praćenje izvršenja, očekivane rezultate programa, osoblje angažovano na realizaciji programa kao i spisak objekata u kojima će se realizovati Program, Predlog godišnjeg plana uzorkovanja prema objektima i vrstama analiza za 2022. godinu i Finansijski plan programa.

Cilj Programa je kontinuirano proveravanje usklađenosti energetske vrednosti i hranljivog sastava celodnevnih obroka sa fiziološkim potrebama dece i omladine u ustanovama u kojima postoji organizovana ishrana, dok periodična provera zdravstvene bezbednosti hrane i gotovih obroka i kontrola čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva, omogućava da se izvrši procena rizika za nastanak bolesti prenosivih hranom. Pored navedenog, cilj Programa je i da se stekne uvid u stanje i procene mogućnosti za unapređenje organizacije ishrane, putem evaluacije kadrovskih, infrastrkturnih i organizacionih kapaciteta kuhinja osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada, kao i da se utvrde prepreke i daju predlozi mera za donosioce odluka – objašnjeno je na sednici.

Kontrola će se vršiti 12 meseci u kontinuitetu, i to u objektima Predškolske ustanove Radosno detinjstvo Novi Sad, objektima osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada, objektima za smeštaj dece predškolskog i školskog uzrasta Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović u Novom Sadu sa domom učenika, objektima za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju i objektima za pripremu i raspodelu hrane kuhinje za socijalno ugrožena lica.

Predlog odluke o Programu kontrole nutritivne vrednosti i zdravstvene bezbednosti hrane i čistoće briseva površina i ruku zaposlenih u objektima u kojima je organizovana ishrana specifičnih kategorija stanovništva u Gradu Novom Sadu i procene rizika po zdravlje za 2022. godinu razmatran je i na današnjoj sednici Saveta za osobe sa invaliditetom. Članice i članovi oba saveta nisu imali primedbe na predloženi Program i on će biti upućen na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.