На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о Програму контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Граду Новом Саду и процене ризика по здравље за 2022. годину.

Како је речено, након доношења Закона о јавном здрављу, као и подзаконских аката који бпиже уређују реализацију и носиоце активности у области деловања јавног здравља, створили су се услови за програмско финансирање ових активности, што је потврдила и Државна ревизорска институција којој се Градска управа за здравство обратила за мишљење. Предлог програма, који је Градској управи за здравство, доставио Институт за јавно здравље Војводине садржи циљ програма, законску и стручну основу за спровођење програма, опис активности на спровођењу програма, план активности на реализацији програма, време и поступак извршења програма и праћење извршења, очекиване резултате програма, особље ангажовано на реализацији програма као и списак објеката у којима ће се реализовати Програм, Предлог годишњег плана узорковања према објектима и врстама анализа за 2022. годину и Финансијски план програма.

Циљ Програма је континуирано проверавање усклађености енергетске вредности и хранљивог састава целодневних оброка са физиолошким потребама деце и омладине у установама у којима постоји организована исхрана, док периодична провера здравствене безбедности хране и готових оброка и контрола чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва, омогућава да се изврши процена ризика за настанак болести преносивих храном. Поред наведеног, циљ Програма је и да се стекне увид у стање и процене могућности за унапређење организације исхране, путем евалуације кадровских, инфрастрктурних и организационих капацитета кухиња основних школа на територији Града Новог Сада, као и да се утврде препреке и дају предлози мера за доносиоце одлука – објашњено је на седници.

Контрола ће се вршити 12 месеци у континуитету, и то у објектима Предшколске установе Радосно детињство Нови Сад, објектима основних школа на територији Града Новог Сада, објектима за смештај деце предшколског и школског узраста Школе за основно и средње образовање Милан Петровић у Новом Саду са домом ученика, објектима за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајима у понашању и објектима за припрему и расподелу хране кухиње за социјално угрожена лица.

Предлог одлуке о Програму контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Граду Новом Саду и процене ризика по здравље за 2022. годину разматран је и на данашњој седници Савета за особе са инвалидитетом. Чланице и чланови оба савета нису имали примедбе на предложени Програм и он ће бити упућен на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.