Danas je održana XXII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada

2. Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Grada Novog Sada

3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2021. godinu

4. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu

5. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2022. godinu

6. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2022. godini

7. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu – tekuće subvencije

8. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu

9. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu

10. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

11. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

12. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

13. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

15. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

16. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

18. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2022. godinu

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2022. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

21. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

22. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada

25. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2022. godini

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2022. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2022. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2022. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2022. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2022. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2022. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2022. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2022. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2022. godinu

39. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mađarskom kulturnom centru „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

40. Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada u Petrovaradinu, ulica Palmotićeva broj 1, od privrednog društva „Abrado Sombor“ doo Sombor, neposrednom pogodbom

41. Analiza „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2020. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator Novi Sad – Business incubator Novi Sad o raspodeli dobiti za 2020. godinu

43. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

44. Rešenje o imenovanju sekretara Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu.

45. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog  preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta“ – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta“ – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za komunalne delatnosti